Biblioteczka.eu
Wszystkie produkty są dostępne od ręki!

E-mail

Hasło

Odzyskiwanie hasła

0
€ 0.00
Konto
Zaloguj
Załóż konto
Regulamin
 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa:
   1. zasady rejestracji w Sklepie Internetowym Biblioteczka.eu;
   2. warunki składania zamówień na produkty oferowane przez Biblioteczka.eu, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta płatności za zamówione produkty;
   3. uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;
   4. zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
  2. Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego Biblioteczka.eu, niezbędne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym rejestracji, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
  3. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego Biblioteczka.eu zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego Biblioteczka.eu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu Internetowego Biblioteczka.eu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu. Prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego Biblioteczka.eu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej wymaga zgody właściciela sklepu Biblioteczka.eu.
  4. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego Biblioteczka.eu nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego Biblioteczka.eu możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszego regulaminu i po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia. Klient odpowiada za podanie prawidłowych danych adresowych i kontaktowych.
  5. Rozliczenia transakcji możliwe jest za pomocą przelewów tradycyjnych i elektronicznych. Aktualne dane do przelewów są zawsze dostępne w dziale Formy Płatności oraz w panelu użytkownika.
 2. Rejestracja
  1. Rejestracja w Sklepie Internetowym Biblioteczka.eu umożliwia Klientowi:
   1. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych adresowych i kontaktowych;
   2. składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;
   3. przeglądanie historii zamówień;
   4. zamówienie i rezygnację z zamówienia newslettera;
   5. korzystanie z kodów rabatowych;
   6. korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.
  2. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Biblioteczka.eu (założenia konta Klienta) należy wypełnić online formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres, telefon, a także adres e-mail oraz hasło, które będą wykorzystywane do logowania na stronie. Należy także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.
  3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Biblioteczka.eu, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.
  4. Rejestracja w Sklepie Internetowym Biblioteczka.eu, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego Biblioteczka.eu, są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z Biblioteczka.eu umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
  5. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym Biblioteczka.eu każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu e-maila i hasła podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta.
  6. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym Biblioteczka.eu i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.
  7. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego Biblioteczka.eu należy skontaktować się telefonicznie, e-mailowo lub przez Facebook’a ze sklepem Biblioteczka.eu. Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy z Biblioteczka.eu o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.
  8. Biblioteczka.eu jest uprawniona do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w przypadku jednego z następujących powodów:
   1. naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego Biblioteczka.eu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;
   2. inne powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu;
   3. powtarzające się (co najmniej dwukrotne) zamówienie przez Klienta produktów płatnych podczas odbioru przedmiotu zamówienia z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata;
   4. uporczywe i powtarzające się składanie i rezygnowanie przez Klienta z zamówień na zasadach określonych w § 13 niniejszego regulaminu, jeżeli rezygnacja nie jest uzasadniona niemożnością jego realizacji przez Biblioteczka.eu zgodnie z treścią zamówienia.
  9. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym Biblioteczka.eu. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
  10. W przypadku zablokowania konta Klienta zgodnie z ust. 8-9 powyżej, niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Klienta zostają anulowane przez Biblioteczka.eu. Anulowanie następuje w ciągu 1 dnia od zablokowania konta. W takim wypadku, jeżeli zapłata za zamówienie została już dokonana, Biblioteczka.eu zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty. Zwrot nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Pieniądze będą zwracane przelewem na konta bankowe klienta.
 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Biblioteczka.eu
  1. Logowanie do Sklepu Internetowego Biblioteczka.eu odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.
  2. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy:
   1. loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym Biblioteczka.eu; w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym Biblioteczka.eu jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;
   2. kodu przypisanego do Karty Podarunkowej; w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa Biblioteczka.eu nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Karty Podarunkowej Klienta z przyczyn nieleżących po stronie Biblioteczka.eu, w tym w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy kodu przypisanego do przedmiotowej Karty Prezentowej.
 4. Informacje o produktach
  1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego Biblioteczka.eu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
  2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego Biblioteczka.eu:
   1. zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT i podawane są w euro;
   2. nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta; Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Klienta.
   3. koszt dostawy prezentowany na stronie internetowej Bibilioteczka.eu dotyczy dostawy tylko i wyłącznie na terenie Finlandii. Koszty dostaw do innych krajów ustalane są indywidualnie.
  3. Biblioteczka.eu zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
  4. Biblioteczka.eu może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.
 5. Warunki składania i realizacji zamówień
  1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego Biblioteczka.eu przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  2. W celu złożenia zamówienia należy:
   1. zalogować się do Sklepu Internetowego Biblioteczka.eu lub skorzystać z możliwość jednoczesnego złożenia zamówienia i rejestracji;
   2. wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
   3. wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);
   4. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru; w przypadku wyboru dostawy do Paczkomatu należy dodatkowo wybrać docelowy paczkomat;
   5. wybrać formę płatności;
   6. kliknąć przycisk „Zamów”.
  3. Biblioteczka.eu nie prowadzi w Sklepie Internetowym Biblioteczka.eu sprzedaży hurtowej. Biblioteczka.eu uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem. Informacje o ograniczeniach dotyczących maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem, dostępne są w Sklepie Internetowym Biblioteczka.eu, w tym wraz z informacją o promocjach, o których mowa w § 15 niniejszego regulaminu. Ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem, mogą również wynikać z niniejszego regulaminu. W razie potrzeby złożenia przez Klienta zamówienia obejmującego większą liczbę sztuk produktu objętego zamówieniem, Klient powinien skontaktować się z Biblioteczka.eu telefonicznie, mailowo, lub za pomoczą Facebook’a w celu ustalenia warunków realizacji zamówienia hurtowego. Po uzgodnieniu przez Klienta i Biblioteczka.eu warunków realizacji zamówienia hurtowego Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w ust. 5 poniżej. Szczegółowe informacje dotyczące innych ograniczeń sposobów dostawy lub form płatności określone zostały w sekcji Pomoc oraz w sekcji Formy płatności na stronie Sklepu Internetowego Biblioteczka.eu.
  4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Biblioteczka.eu oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Biblioteczka.eu niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
  5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Biblioteczka.eu złożonego zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Biblioteczka.eu o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Biblioteczka.eu do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia.
  6. Biblioteczka.eu zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:
   1. co najmniej raz nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty;
   2. co najmniej raz nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską lub do Paczkomatu;
   3. ma więcej niż cztery zamówienia oczekujące na odbiór, we wskazanej placówce Poczty, za pośrednictwem kuriera lub w Paczkomacie.
  7. W przypadku niedostępności produktów na indywidualne zamówienie, lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Biblioteczka.eu, nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Biblioteczka.eu poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku zamówienie będzie anulowane. Anulowanie zamówienia z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Biblioteczka.eu.
  8. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa z przyczyn wskazanych w ustępie poprzedzającym, Biblioteczka.eu może zaproponować Klientowi:
   1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Biblioteczka.eu będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);
   2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Biblioteczka.eu będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
   3. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, Klient wybierając tą opcję zostanie poinformowany o kosztach indywidualnych przesyłek).
  9. W przypadku, gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 8 powyżej (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Biblioteczka.eu), Biblioteczka.eu dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres e-mail wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Anulowanie zamówienia w części, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Biblioteczka.eu. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 13 niniejszego regulaminu.
  10. Zamówienia płatne są z góry. Biblioteczka.eu jest uprawniona do anulowania zamówienia w razie niedokonania przez Klienta pełnej płatności w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Anulowanie zamówienia oznacza, że Biblioteczka.eu jest zwolniona z obowiązku jego realizacji.
  11. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 7-10 powyżej, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana (w całości lub w części), Biblioteczka.eu zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 14 niniejszego regulaminu.
  12. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia (w przypadku zamówienia z wysyłką). W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Biblioteczka.eu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez Biblioteczka.eu i firmę doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.
 6. Modyfikacje zamówienia
  1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu, w tym może łączyć otwarte zamówienia, aż do momentu, gdy wszystkie produkty na indywidualne zamówienie zostaną skompletowane i sklep Biblioteczka.eu oznaczy zamówienie jako zrealizowane i przystąpi do wysyłki. Wysyłka nastąpi dopiero po zaksięgowaniu wpłat(y) za całość zamówienia. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na otwarte zamówienia. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana, zwrot płatności (w całości bądź w danym wypadku – w odpowiedniej części) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zwrot należności dostanie dokonany niezwłocznie przelewem na konto Klienta założone w fińskim banku. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 14 niniejszego regulaminu.
  2. Klient może dokonać zmian w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze jedynie do momentu otrzymania przez zamówienie statusu „zrealizowane”, poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pomocą portalu Biblioteczka.eu, e-maila, Facebook’a lub telefonicznie.
  3. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego Biblioteczka.eu w panelu klienta - klikając w link „Moje zamówienia” lub link wysłany w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.
  4. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia w przypadku zlecenia ich za pomocą e-maila, Facebook’a, lub telefonicznie.
  5. Gdy klient składa nowe zamówienie, podczas gdy poprzednie jest ciągle w realizacji (ma status „otwarte”), klient ma możliwość połączenia zamówień, wtedy cena wysyłki zostanie skalkulowana na nowo dla pojedynczego zamówienia. Termin płatności za połączone zamówienie liczony jest od dnia złożenia ostatniego zamówienia.
 7. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
   Powyższe formy płatności mogą być łączone w ramach jednego zamówienia.
  1. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym Biblioteczka.eu mogą być opłacone:
   1. z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówieni – opcja dostępna dla wszystkich Klientów),
   2. przy odbiorze przedmiotu zamówienia – opcja dostępna wyłącznie dla Klientów, po wcześniejszym ustaleniu kosztu takiej operacji oraz metody płatności z Biblioteczka.eu.
  2. Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.
  3. Dostępne formy płatności zależne są od tego, czy zamówienie jest opłacane z góry czy z dołu jak również są uzależnione od sposobu dostarczenia przedmiotu zamówienia. Forma płatności może być ponadto uzależniona od rodzaju produktu i wartości zamówienia. Szczegółowe informacje o dostępnych formach płatności są dostępne w zakładce „Formy płatności” w Sklepie Internetowym Biblioteczka.eu oraz są widoczne w trakcie składania zamówienia.
  4. Gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza terytorium Finlandii, możliwa jest płatność za zamówienie wyłącznie z góry.
  5. Płatności z góry mogą być uiszczane: przelewem bankowym, Kartą Podarunkową (dotyczy Klientów zarejestrowanych).
  6. Płatności przy odbiorze mogą być uiszczane:
   1. w przypadku odbioru osobistego gotówką lub Kartą Podarunkową;
   2. w pozostałych przypadkach (Paczkomaty, firma kurierska): gotówką (w przypadku niektórych doręczycieli akceptowane są również karty płatnicze – szczegółowe informacje dostępne są w zakładce „Formy płatności”).
  7. W przypadku płatności z góry, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Biblioteczka.eu pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez Podmiot realizujący płatności – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności.
  8. W przypadku płatności przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w Sklepie Internetowym Biblioteczka.eu.
  9. Klient może zapłacić za zamówienie z góry korzystając zarówno:
   1. z Karty Podarunkowej,
   2. z przelewu.
   Tylko zarejestrowany Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu Internetowego Biblioteczka.eu lub od innego podmiotu, który dokonał dla swoich klientów zakupu kodów rabatowych upoważniających do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym Biblioteczka.eu. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe. Szczegółowe zasady korzystania z Karty Podarunkowej zostały określone w regulaminie Karty Podarunkowej stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 8. Realizacja zamówień
  1. Biblioteczka.eu zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. W przypadku braku takiej informacji, produkt jest dostępny w magazynie sklepu i zostanie wysłany niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności za zamówienie. W przypadku określenia czasu dostępności, jest to czas orientacyjny liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Posti lub firmy kurierskiej, do Paczkomatu, na adres najbliższej klientowi Poczty, lub do domu klienta. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
  2. Na terytorium Finlandii przedmiot zamówienia może być dostarczony – według wyboru Klienta – za pośrednictwem Posti lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres, lub do wybranego przez Klienta Paczkomatu.
  3. Wysyłka poza Finlandię realizowana jest po indywidualnym ustaleniu kosztu wysyłki i zaakceptowaniu oferty przedstawionej klientowi przez Biblioteczka.eu. Koszt wysyłki automatycznie obliczany na stronie Biblioteczka.eu dotyczy wysyłki tylko i wyłącznie na terenie Finlandii.
  4. Do odbioru w siedzibie firmy przedmiotu zamówienia opłaconego z góry, wymagane jest podanie przez Klienta unikalnego kodu lub za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Kod przekazywany jest Klientowi w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.
  5. W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia). W ramach tej komunikacji Biblioteczka.eu może wysyłać informację o nieukończonym zamówieniu oraz – po zrealizowaniu zamówienia – Biblioteczka.eu wysyła do Klienta podziękowania z prośbą o wyrażenie swojej opinii (recenzji) dotyczącej zamówienia. Wyrażenie takiej opinii (recenzji) przez Klienta jest dobrowolne.
 9. Rękojmia i reklamacje z tytułu rękojmi
  1. Biblioteczka.eu jest obowiązana dostarczyć produkt bez wad. Biblioteczka.eu jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. Biblioteczka.eu odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego § 11 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.
  2. Biblioteczka.eu w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
  3. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Biblioteczka.eu, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Biblioteczka.eu i opisem reklamacji w sposób określony poniżej:
   1. W przypadku, gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Posti, firmy kurierskiej lub Paczkomatu, reklamację z tytułu rękojmi (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Magazynu (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Posti listem poleconym lub paczką ekonomiczną).
   2. W przypadku, gdy produkt odebrany został w siedzibie Biblioteczka.eu, reklamacje należy składać w siedzibie firmy lub stosownie do postanowień wymienionych powyżej.
  4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Biblioteczka.eu niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Biblioteczka.eu zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Biblioteczka.eu z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Biblioteczka.eu wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Biblioteczka.eu może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Biblioteczka.eu z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Biblioteczka.eu za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Biblioteczka.eu za nabycie danego produktu.
 10. Warunki gwarancji
  1. Produkty sprzedawane przez Biblioteczka.eu mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, dystrybutora lub przez inny podmiot trzeci (gwaranta). Biblioteczka.eu nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt Biblioteczka.eu.
  2. W przypadku produktu, na który producent, dystrybutor lub inny gwarant udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
   1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Biblioteczka.eu może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację; Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Biblioteczka.eu;
   2. korzystając z uprawnień przysługujących mu w stosunku do sprzedawcy z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 11 niniejszego regulaminu.
 11. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
  1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:
   • kontaktując się z Biblioteczka.eu;
   • samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego Biblioteczka.eu po zalogowaniu.
  2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym Biblioteczka.eu w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:
   1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
    1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
    2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
   2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
   3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  3. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Biblioteczka.eu o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  4. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Biblioteczka.eu produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cech i funkcjonowania. Biblioteczka.eu zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność (w tym koszty dostarczenia produktu Konsumentowi, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, o których mowa w ust. 6 poniżej) zgodnie z postanowieniami § 14 niniejszego regulaminu.
  5. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Ponadto jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Biblioteczka.eu, Biblioteczka.eu nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy i funkcjonowania.
  6. Konsument, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt Biblioteczka.eu, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia:
   1. w siedzibie Biblioteczka.eu – podczas odbioru przesyłki;
   2. po odebraniu przesyłki w siedzibie Biblioteczka.eu lub dostarczonej Pocztą lub kurierem, lub dostarczonej do Paczkomatu – odsyłając produkt do Magazynu.
  7. W zakresie wykonywania przez Klientów uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Biblioteczka.eu informuje, że koszty zwrotu produktu ponosi Klient. W związku z tym Biblioteczka.eu nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 12. Zwrot należności Klientom
  1. Biblioteczka.eu dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:
   1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
   2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty, firmy kurierskiej lub Paczkomatu;
   3. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w siedzibie Biblioteczka.eu;
   4. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny;
   5. nieprzyjęcia oferty Klienta dotyczącej zamówienia, jeżeli zamówienie zostało opłacone z góry.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § 13 niniejszego regulaminu, Biblioteczka.eu zwraca Konsumentowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jednakże Biblioteczka.eu może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  3. Biblioteczka.eu dokona zwrotu płatności przy użyciu przelewu na konto bankowe klienta. Zwrot pieniędzy może być dokonany przez Biblioteczka.eu na:
   1. rachunek Klienta w banku lub na rachunek powiązany z kartą płatniczą Klienta – jeśli zamówienie było opłacone:
    • z góry za pomocą przelewu lub – odpowiednio – karty płatniczej;
    • przy odbiorze u kuriera lub na Poczcie
    Klient może wyrazić zgodę na ekspresowy zwrot pieniędzy poprzez złożenie właściwej dyspozycji za pośrednictwem e-maila. W takim wypadku zwrot pieniędzy następuje jedynie w formie Karty Podarunkowej. Z ekspresowego zwrotu pieniędzy mogą skorzystać tylko zarejestrowani Klienci, którzy dokonali płatności za zamówienie z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej.
   2. Jeśli zamówienie było opłacane za pomocą Karty Podarunkowej zwrot nastąpi na Kartę Podarunkową.
  4. Jeśli zamówienie było opłacane za pomocą różnych form płatności (np. za pomocą karty płatniczej i Karty Podarunkowej) to zwrot nastąpi proporcjonalnie i za pomocą form, z jakich skorzystano dokonując płatności. W przypadku częściowego zwrotu za zamówienie opłacone za pomocą różnych form płatności, pieniądze zostaną zwrócone w pierwszej kolejności w formie Karty Podarunkowej Biblioteczka.eu. W przypadku częściowego zwrotu za zamówienie, jeżeli Klient nie dokona żadnego wyboru, należność zostanie zwrócona w formie Karty Podarunkowej Biblioteczka.eu.
  5. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Biblioteczka.eu nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo zachowania przez Biblioteczka.eu należytej staranności, w tym skierowania do Klienta na podany przez niego adres e-mailowy wezwania do przesłania Biblioteczka.eu numeru rachunku Klienta, Klient nie prześle Biblioteczka.eu takiego numeru rachunku lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Biblioteczka.eu nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku uniemożliwiających pomimo zachowania przez Biblioteczka.eu należytej staranności prawidłową realizację płatności.
  6. W przypadku, gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty płatniczej lub Karty Podarunkowej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty płatniczej, Karty Podarunkowej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Biblioteczka.eu zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3-4 powyżej.
 13. Promocje
  1. Na stronach Sklepu Internetowego Biblioteczka.eu mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:
   1. promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;
   2. promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;
   3. pakiety promocyjne – przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt; Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji;
   4. zestawy promocyjne – przy zakupie (wyłącznie na Stronie produktowej) zestawu promocyjnego składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w tzw, boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.
  2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
  3. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
  4. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 13 niniejszego regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.
  5. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.
  6. Promocje w Sklepie Internetowym Biblioteczka.eu nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.
  7. Promocje, o których mowa powyżej, mogą być prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu produktów promocyjnych lub do odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, Promocja obowiązuje do czasu jej odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę produktów objętych Promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich produktów.
  8. Jednorazowy kod rabatowy użyty w czasie tworzenia zamówienia, traci ważność w przypadku anulowania zamówienia. To znaczy, klient nie otrzyma nowego ekwiwalentnego kodu rabatowego, jeśli anuluje zamówienie.
 14. Dane osobowe
  1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym Biblioteczka.eu (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym Biblioteczka.eu, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego Biblioteczka.eu, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Biblioteczka.eu), przetwarzane są przez Biblioteczka.eu z adresem siedziby: Kuikankatu 20, 53830 Lappeenranta (administrator danych).
  2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Biblioteczka.eu, które wymagają podania danych osobowych. Biblioteczka.eu przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym Biblioteczka.eu, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 17 niniejszego regulaminu, również w celu świadczenia usługi newslettera.
  3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub poprzez zgłoszenie od Biblioteczka.eu za pomocą innej formy komunikacji (e-mail, Facebook, list, telefon).
  4. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
  5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego Biblioteczka.eu poświęconej polityce prywatności.
 15. Newsletter
  1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Biblioteczka.eu oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Biblioteczka.eu i jej partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące produktów Biblioteczka.eu i jej partnerów biznesowych oraz Promocji). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu znajdującym się w stopce strony Biblioteczka.eu.
  2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.
  3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w panelu klienta lub za pośrednictwem centrum obsługi klienta.
 16. Reklamacje
  1. Z zastrzeżeniem postanowień § 11 niniejszego regulaminu, wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego Biblioteczka.eu lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane do Biblioteczka.eu:
   1. pisemnie na adres siedziby Biblioteczka.eu (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja”, przy czym dopisek ten nie jest obowiązkowy),
   2. za pośrednictwem e-maila na adres: kontakt@Biblioteczka.eu (z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja”, przy czym powyższy temat wiadomości nie jest obowiązkowy).
  2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
  3. Biblioteczka.eu rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Finlandii.
  4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres, albo za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji, lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba, że niniejszy regulamin (§ 11 ust. 2 – reklamacje z tytułu rękojmi), załącznik do niniejszego regulaminu lub też bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.
  5. Skorzystanie przez Klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.
 17. Postanowienia końcowe
  1. Biblioteczka.eu dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy sklepu. Biblioteczka.eu dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Sklepu Internetowego Biblioteczka.eu było dokonywane w godzinach nocnych.
  2. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta, a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).
  3. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Finlandii.
  4. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego Biblioteczka.eu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone.
  5. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy Biblioteczka.eu korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep Internetowy Biblioteczka.eu do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego Biblioteczka.eu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.
  6. Językiem umów zawieranych z Biblioteczka.eu jest język polski.
  7. Biblioteczka.eu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
   1. konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
   2. konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
   3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego Biblioteczka.eu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego Biblioteczka.eu;
   4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
   5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;
   6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
   7. przeciwdziałanie nadużyciom;
   8. poprawa obsługi Klientów;
   9. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Biblioteczka.eu.
  8. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Sklepie Internetowym Biblioteczka.eu (w tym również do pobrania w formacie PDF). O zmianie regulamin Biblioteczka.eu poinformuje poprzez komunikat w Sklepie Internetowym Biblioteczka.eu oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu.
  9. Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta w Sklepie Internetowym Biblioteczka.eu (nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w § 2 niniejszego regulaminu) przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 11 powyżej.
  10. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.